Zoeken is op dit moment niet beschikbaar.

Gegevensbeveiliging

Voor het laatst gewijzigd op 17.12.2014
Proceduregids voor alpha innotec

Openbare proceduregids

1. Naam of firma van de verantwoordelijke instantie

ait-deutschland GmbH

2. Directeur

Zie Colofon 

2.1 Leiding van de gegevensverwerking

Peter Zeller  

2.2 Gevolmachtigde gegevensbeveiliging

Thomas Rehme 

3. Adres van de verantwoordelijke instantie

Industriestraße 3
D-95359 Kasendorf
Telefoon: +49 9228 / 9906-0
Fax: +49 9228 / 9906-189
E-mail: infoNO SPAM SPAN!@alpha-innotec.de 

4. Beoogd doel van de gegevensinzameling, -verwerking of -gebruik

De gegevensinzameling, -verwerking en -gebruik vindt plaats voor de vervaardiging, de verkoop evenals voor de marketing en ontwikkeling van verwarmingssystemen. De gegevens worden verzameld en benut voor de afwikkeling van de zakelijke transacties alsmede voor eigen reclame en voor marktonderzoek.

5. Beschrijving van de betreffende groepen personen en van de daarop betrekking hebbende gegevens of gegevenscategorieën.

In de grond van de zaak worden over volgende groepen personen persoonsgerelateerde gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt: klantgegevens (adresgegevens, contractgegevens, etc.) gegevens van belangstellenden (vooral productinteresse, adresgegevens) gegevens van medewerkers, gegevens van sollicitanten, gegevens van tussenpersonen, makelaars en agentschappen (vooral personeelsgegevens voor de personeelsadministratie en -besturing), gegevens over huurders, zakenpartners en tussenpersonen, gegevens over leveranciers ten behoeve van het nakomen van de onder hoofdstuk 4 genoemde doelen.

6. Ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de gegevens kunnen worden medegedeeld.

• Openbare instanties, die gegevens op grond van wettelijke voorschriften ontvangen (zoals sociale verzekeringsinstellingen)
• Interne instanties, die deelnemen aan de uitvoering en verwezenlijking van de betreffende handelsprocessen
• Externe lasthebbers (dienstverleningsbedrijven) conform §11 BDSG
• Overige externe instanties, zoals partners in het kader van de door de klant verstrekte opdrachtactiviteit

7. Voorgeschreven termijnen voor het wissen van de gegevens

De wetgever heeft veelvuldige bewaringsverplichtingen en -termijnen uitgevaardigd. Na afloop van een termijn worden de betreffende gegevens uit routine gewist, voor zover zij niet meer voor de vervulling van het contract noodzakelijk zijn. Voor zover gegevens hierdoor niet beroerd zijn, worden deze gewist, wanneer het beoogde doel vervalt.

8. Geplande overdracht van gegevens aan landen buiten de EU.

gepland: ja. Voor de verwezenlijking van contactdoeleinden, van een op een contract gelijkende vertrouwensrelatie, voor adviesverlening en begeleiding van de betrokkene worden gegevens in landen buiten de EU overgedragen.